CIRCULAR 10/2017 MALLORCA

Enllaç de la publicació al BOIB de dia 18 de novembre de l'Acord d'Aprovació definitiva d'un Pla Especial d'ajudes 2018 a favor de tots els ajuntaments (excepte Palma) i entitats locals menors de Mallorca per dur a terme actuacions d'estalvi i d'eficiència energética de l'article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i l'adquisició de vehicles 100 % elèctrics per a la prestació de serveis de l'article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril

Source URL: https://felib.es/arxius-i-documents/circulars-mallorca-2017/circular-102017-mallorca