CIRCULAR 09/2017 MALLORCA

Enllaç de la publicació al BOIB de dimarts, 31 d'octubre de la Resolució d'una bestreta del 50% de les subvencions atorgades en el marc de la convocatòria de subvencions pluriennal 2017-2018 al fons d'activitats del Catàleg d'activitats culturals del Consell Insular de Mallorca (CACIM) per a entitats d'administració local o els organismes públics que en depenen (CAEM i Cultura en Xarxa).

Source URL: https://felib.es/arxius-i-documents/circulars-mallorca-2017/circular-092017-mallorca