Els ajuntaments defensen la simplificació de tràmits urbanís7cs a la Comissió de Medi Ambient

27-Febrer-2024

La Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) s’ha adreçat per carta al conseller d’Economia, Hisenda i Innovació del Govern, Antoni Costa, per encoratjar-lo en la tasca de reduir la burocràcia dins els ajuntaments eliminant tràmits innecessaris o eliminant duplicitats. 

En aquest sentit, el representant dels ajuntaments de les Illes, Jaume Ferriol, ha expressat la seva disconformitat amb el funcionament actual de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears (CMAIB) pel fet que molts tràmits que podrien fer-se per un procediment simplificat s’allarguen i compliquen amb sobrecosts econòmics o amb peticions de nova documentació tècnica el que fa que, en molts de casos, els ajuntaments hagin de desistir de posar en marxa projectes de modificació de planejaments. “Això fa que moltes necessitats urbanístiques com poden ser l’ampliació d’infraestructures o d’equipaments municipals; projectes d’urbanitzacions o dotacions de serveis es deixin sense fer”, lamenta Ferriol. 

D’altra banda, també dificulta que, una vegada un consistori aprova o revisa les Normes Subsidiàries (NNSS) o el seu Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) faci inviable l‘execució de moltes obres de desenvolupament urbanístic, fins i tot, la de construir habitatge protegit. Són alguns dels exemples que el president de la FELIB posa sobre les limitacions municipals que fa la CMAIB, motiu pel qual en demana una agilització de tràmits per tal que no en condicioni l’execució de projectes. 

La FELIB és una de les entitats que participen en la Comissió de Simplificació i Racionalització Administrativa de les Administtracions Públiques de les Illes Balears.